NATUZYME P50

ناتوزیم p50  با درجه خلوص بیشتری از آنزیم ناتوزیم  P و برای استفاده در فارم های بزرگ و کارخانجات پرمصرف عرضه می گردد و باتوجه به اینکه هزینه های حمل و نقل و بسته بندی کمتری برای میزان توصیه شده آنزیم،  به آن تعلق می گیرد لذا صرفه اقتصادی بیشتری را برای مصرف کننده به همراه خواهد داشت.