آنزیم فیتاز در جیره و اثر آن بر افزایش وزن جوجه های گوشتی

ناتوفیت 10000

در این مطالعه، اثر آنزیم فیتاز بر هضم و جذب خوراک، اسید های آمینه، ساختار اسکلتی و افزایش وزن در جوجه های گوشتی، از روز ۱ تا ۲۱ بعد از جوجه کشی بررسی شده است.

به طور کل آنزیم فیتاز از دو جهت به رشد و متابولیسم کمک می‌کند:

۱- موجب آزاد سازی  فسفر جیره می‌شود و

۲- سبب هضم و جذب بهتر پروتئین های جیره می‌شود.

ناتوفیت
نحوۀ اثر آنزیم فیتاز روی فیتات موجود در خوراک

جهت انجام این آزمایش تعداد ۳۰۸ جوجه به صورت تصادفی و از اجداد مشترک انتخاب شده و به ۲ گروه کنترل مثبت و کنترل منفی تقسیم شدند.

گروه کنترل مثبت به دو گروه تقسیم شدند. هر دو گروه بدون تغییر در نوع جیره، اما به یک گروه فیتاز۱۰۰۰FTU/kg  اضافه شد.

گروه کنترل منفی نیز با تغییرات (کاهش ۱.۶ g/kg  کلسیم، ۱.۳ g/kg  فسفر، ۰.۳ g/kg  سدیم) در جیره به دو دسته تقسیم شدند و به جیره یک گروه، فیتاز ۱۰۰۰  FTU/Kg اضافه شد.

در جدول زیر جزییات جیره نمایش داده شده است.

جزئیات جیرۀ مورد استفاده در این مطالعه

در گروه کنترل مثبت همراه با آنزیم فیتاز، میانگین افزایش رشد ۱.۳ درصدی مشاهده شد(جوجه تغذیه شده با خوراک همراه با فیتاز: ۹۸۸ گرم، جوجه تغذیه شده با خوراک بدون فیتاز: ۹۷۵ گرم).

طبق جدول زیر، در هر دو گروه کنترل مثبت و منفی، اضافه کردن آنزیم فیتاز موجب افزایش وزن نسبت به گروه مشابه بدون اضافه کردن فیتاز می‌شود.

تاثیر آنزیم فیتاز بر وزن گیری جوجه

در پایان دوره، از لاشه ۶ پرنده در هر گروه جهت بررسی میزان معدنی شدن استخوان ها و بررسی روده جهت اندازه گیری میزان هضم و جذب اسید آمینه، استفاده شد (حیوانات Euthanasia شدند).

در مقایسۀ خاکستر باقیمانده از نتیجه آزمایش استخوان‌های گروه های مختلف، در گروه مثبت همراه با آنزیم فیتاز میزان معدنی شدن استخوان ۴۸/۱۲ ٪  بیشتر بود.

نرخ هضم و جذب اسید آمینه ها (ADC)  طبق پروتکل استاندارد اندازه گیری شد.

استفاده از آنزیم فیتاز در جیره سبب افزایش نرخ جذب اسیدهای آمینه به میزان ۶۷/۴ ٪ می شود (جدول زیر).

تاثیر آنزیم فیتاز بر جذب اسیدهای آمینه

با توجه به این مقاله و مستندات ارائه شده، به نظر می رسد به طور کل، اضافه کردن آنزیم فیتاز به جیره سبب کاهش ضریب تبدیل خوراک می‌گردد.

این امر موجب کاهش هزینه های خوراک و در نتیجه کاهش قیمت تمام شده محصول می شود.

اطلاعات بیشتر در رابطه با آنزیم فیتاز موجود در ایران

منبع: اینجا را کلیک کنید

۱+