نقش آنزیم های اگزوژن(زایلاناز) دراستراتژی کاهش استفاده از آنتی‌بیوتیک ها در تولیدات طیور

زایلان

مقدمه و روش:

امروزه صنعت طیور، در حال ورود به عصر کاهش مصرف آنتی بیوتیک و یا تولید بدون آنتی بیوتیک است.

 در چنین شرایطی، تغذیه و آنزیم ها نقش مهمی در کیفیت وکاهش هزینه های خوراک ایفا می کنند.

امروزه با انجام آزمایشات و تحقیقات گسترده تر، اثرات مطلوب استفاده از آنزیم ها در دستگاه گوارش و سلامت دام و طیور بیشتر مشخص می‌شود.

از جمله چالش هایی که در رژیم غذایی طیور وجود دارد، می توان به فیبر موجود در خوراک اشاره کرد.

وجود فیبر در خوراک باعث افزایش ویسکوزیته  و کاهش زمان انتقال مواد غذایی در طول دستگاه گوارش می‌شود.

این امر منجر به کاهش هضم و جذب مواد مغذی (به ویژه چربی)، بر هم خوردن فلور میکروبی روده و رشد بیشتر پاتوژن های بیماری‌زا می شود.

با افزودن زایلاناز به جیره می توان عملکرد دستگاه گوارش را تا حدودی بهبود بخشید.

نتیجه:

این آنزیم با تجزیه آرابینوزایلان‌های محلول، ویسکوزیته را کاهش می دهد و میکروفلور روده را متعادل می‌کند.

علاوه بر این، تجزیۀ آرابینوزایلان توسط زایلاناز در دستگاه گوارش فوقانی، باعث تولید زایلوالیگوساکاریدها می‌شود که این ماده در دستگاه گوارش تحتانی اثر پروبیوتیک و بهبود جمعیت میکروبی دارد.

این تغییر مفید در فعالیت میکروبی دستگاه گوارش، به طور مثبتی بر سلامت روده تاثیر می گذارد و ریسک بیماری و در نتیجه نیاز به درمان های ضد میکروبی را کاهش می دهد.

از آنجا که آنزیم‌ها بر فاکتورهای مهمی که بر محیط روده تاثیرگذار هستند، تغییر ایجاد می کنند، در نتیجه فلور میکروبی بهبود می‌یابد و متعاقب آن موجب تقویت سیستم ایمنی می شود.

در نتیجۀ بررسی های صورت گرفته در مورد تاثیر آنزیم ها بر بهبود عملکرد سیستم ایمنی، می توان نتیجه گرفت این بهبود منجر به کاهش بیماری و در نتیجه کاهش مصرف آنتی بیوتیک ها می‌شود.

همچنین مطالعه ای دیگر، به منظور بررسی تاثیر آنتی بیوتیک، پروبیوتیک، پره‌بیوتیک و آنزیم در جیره انجام شد. در نتیجه این مطالعه و مقایسه  بین تیمارها مشخص شد:

 جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره غذایی حاوی آنزیم و آنزیم به همراه پروبیوتیک ها و پره‌بیوتیک ها، بیشترین میزان وزن گیری را در بین تیمارها داشتند.

جوجه های گوشتی دریافت کننده چند آنزیم در جیره تا سن ۳۵ روزگی، ضریب تبدیل غذایی کمتری داشتند.

تیمارهای تغذیه شده با مولتی آنزیم به همراه پروبیوتیک و پره بیوتیک تا سن ۲۱ روزگی افزایش وزن بیشتری داشتند اما پس از آن، اختلاف وزن در این گروه با گروهی که فقط مولتی آنزیم مصرف کردند، معنی دار نبود.

جهت اطلاعات بیشتر در رابطه با آنزیم زایلاناز در ایران اینجا را کلیک کنید.

منبع شماره ۱

منبع شماره ۲

۰