تاثیر مکمل پروتئاز بر عملکرد تولید مرغ‌های تخمگذار

این آزمایش با هدف ارزیابی تاثیر مکمل آنزیم پروتئاز بر عملکرد پارامترها و کیفیت پوسته تخم مرغ در مرغ­های تخمگذار صورت گرفت.  در این آزمایش از ۲۴۰ مرغ تخمگذار تجاری ۴۴ هفته ­ای با نژاد Isa Brown استفاده گردید.  از یک طرح کاملاً تصادفی به نام اسپلیت-پلات ( ۵ دوره­ی ۲۱ روزه) با ۴ تیمار و شش تکرار (۱۰ قطعه مرغ در هر تکرار) استفاده شد. رژیم ­های غذایی آزمایشی با توجه به نیاز نژاد صورت گرفت. پارامترهایی که مورد ارزیابی قرار گرفتند، شامل: تولید تخم مرغ، مصرف خوراک، تبدیل خوراک، وزن متوسط تخم مرغ، تخم مرغ­های غیر قابل مصرف، درصد و ضخامت پوسته‌­­ی تخم مرغ بودند. پس از جمع آوری، داده­ ها با استفاده از بسته آماری SISVAR تجزیه و تحلیل شد، و میانگین ­ها با آزمون SNK با احتمال ۵ درصد مقایسه شدند. نتیجه گیری شد که مکمل­ های رژیم ­های غذایی با مواد مغذی کم به میزان ۵۰۰ گرم پروتئاز در ۱ تن خوراک، می­ تواند تولید تخم مرغ را فراهم کند و میزان تبدیل خوراک آن مشابه مرغ­ های تخمگذار تغذیه شده با سطح غذایی توصیه شده­ ی مناسب نژاد به دست می­ آید. با این حال، مکمل پروتئاز تاثیری بر کیفیت پوسته تخم مرغ نداشت.

معرفی

با کاهش مداوم مزارع زراعی در جهان، تقاضای جهانی برای مواد غذایی با گذشت سال­ها افزایش یافته است. این افزایش تقاضا،  منجر به افزایش هزینه­ نهاده ­های اصلی مورد استفاده در مرغداری و در نتیجه هزینه‌های تولید بالاتر می‌گردد. در این زمینه، لازم است که کشاورزان از تکنیک هایی استفاده کنند که استفاده‌ی منطقی از نهاده ­ها را امکان پذیر ­کند، و با مدیریت بهبود بهره‌وری تغذیه‌ای افزایش هزینه‌های تولید را جبران کند. نیاز به تولید مواد غذایی باعث نگرانی در سراسر جهان می‌گردد که این منجر به توسعه و در دسترس بودن تکنیک‌های جدید

می ­شود که تبدیل مواد غذایی را به محصولات بهبود می‌بخشد. در تمام زنجیره‌ی تولید طیور، پیشرفت فناوری قابل توجهی حاصل شده است و توسعه‌ی آنزیم‌های سنتزی کاملاً تخصصی که اهداف مهمی در تغذیه دام دارند وآنزیم ­های هضمی اندوژنوس که در دستگاه گوارش حیوانات تولید می‌­شود را تقویت می‌کند. استفاده از آنزیم ­های سنتزی، که آنزیم ­های اگزوژنوس نیز نامیده می‌­شوند به تکنیکی فزاینده و ضروری تبدیل شده است که در پرورش طیور مورد استفاده قرار می‌گیرد، زیرا با کاهش همزمان سطح مواد مغذی دفع شده، مانند نیتروژن و فسفر، امکان فرمولاسیون منطقی و بهتری از رژیم های غذایی و مواد غذایی را فراهم می‌کند. آنزیم های اگزوژنوس قابلیت هضم مواد مغذی، به ویژه پروتئین و مواد معدنی را افزایش می ­دهد، و اثر ضد تغذیه‌ای کمپلکس های اسیدهای آمینه و فسفر را کاهش می‌دهد. جنبه مهم دیگر در رابطه با استفاده از آنزیم‌های سنتزی، افزایش استفاده از غذاهای جایگزین یا محصولات جانبی از غلات­های فرآوری شده است، که از جهت حفظ عملکرد تولیدی پرندگان و ایجاد کیفیت غذایی در رژیم ­های غذایی که از مواد جایگزین استفاده می‌کنند، به کیفیت رژیم های معمولی که از کنجاله ی ذرت و سویا استفاده می کنند، می‌رسد. هدف از مطالعه‌ی حاضر ارزیابی اثرات مکمل پروتئاز در رژیم‌های غذایی مرغ‌های تخمگذار تجاری و اثرات آن بر عملکرد و کیفیت تخم مرغ می‌باشد.

نتیجه گیری

از نظر متغیرهای عملکرد و کیفیت پوسته تخم مرغ، هیچگونه تفاوت معنی‌داری بین تیمارها و دوره‌­های آزمایشی مشاهده نشده است (P> ۰.۰۵). جدول شماره ۲ نتایج عملکرد تولید و کیفیت پوسته را در تیمارهای آزمایشی نشان می­‌دهد.

Table2. Feed intake (FI),eggs production (EP), average weight (AEW), feed conversion rate (FCR), specific gravity (SG), shell ratio (SR), shell thickness (ST) of eggs of semi-weighted laying hens aged 44 to 50 weeks fed diet with enzyme supplementation.

اثر معنی­

اثر معنی داری از مکمل­­های آنزیمی رژیم غذایی بر مصرف خوراک مشاهده نشد (P > ۰.۰۵). اثر معنی داری بر تولید تخم مرغ­های گروه تیمار مشاهده نگردید. کمترین میزان تخم‌گذاری با کاهش سطح تغذیه، تاثیر کاهش میزان انرژی قابل متابولیسم، پروتئین خام و اسیدهای آمینه توسط گروه کنترل منفی نشان داده شده است، زمانی‌که با گروه کنترل مثبت مقایسه می­‌گردد. کاهش چنین سطحی از عناصر غذایی در کنترل منفی تامین مواد مغذی مورد نیاز برای حفظ تولید تخم مرغ را به خطر انداخته و میزان تخمگذاری کمتری را نشان می­‌دهد. سایر روش­های درمانی تفاوتی با یکدیگر نداشتند.

داد­ه های مربوط به تخم‌گذاری نشان می‌دهد که پروتئاز مورد استفاده در آزمایش­ها به بهبود دریافت کالری و اسیدهای آمینه موجود در رژیم‌های غذایی کمک می‌کند، با توجه به این امر، تولید تخم مرغ به طور عمده با تغییر سطح انرژی تغییر می کند.

طبق نتایج، کاهش سطح تغذیه‌ای در صورت مصرف مکمل آنزیم به میزان استفاده شده در مطالعه ­ی حاضر، بدون ایجاد مشکل در تولید تخم مرغ، امکان پذیر است. اختلاف معنی­ داری در متغیر میانگین وزن تخم مرغ مشاهده گردید (P < 0.05). وزن تخم مرغ­های تیمار گروه ۴ نسبت یه سایر تیمارها کمتر بود. تاثیر معنی داری در تبدیل خوراک وجود داشت (P < 0.05). پرندگان کنترل منفی به عنوان تابعی از کاهش میزان تخم مرغ و میزان تخمگذاری پایین­ تر، این متغیر را کاهش دادند، عواملی که درمجموع به این نتیجه کمک می‌کنند. طبق نتایج یافت شده، پرندگانی که از رژیم­ های غذایی حاوی پروتئاز تغذیه می­ کردند(تیمارهای ۳ و ۴). عملکردی مشابه پرندگان تغذیه شده با رژیم کنترل مثبت نشان دادند، که نشان دهنده­ ی اثر بخشی مکمل آنزیمی است. با این وجود تفاوت معنی داری از مکمل­های آنزیمی در کیفیت پوسته تخم مرغ یافت نشد (P> ۰.۰۵).

جدول شماره ۳ نتایج مربوط به دوره ­های آزمایشی را ارائه می­ دهد.

Table 3. Feed intake (FI), eggs production (EP) (% hen-1 day-1), feed conversion     (FCR), average eggs weight (AEW), shell ratio (SR), shell thickness (ST) and specific gravity (SG) of semiweighted laying hens per experimental period

تاثیر معنی ­داری در دوره­ های آموزشی بر میزان مصرف خوراک، تولید تخم مرغ و تبدیل غذا وجود داشت (p < 0.05). تاثیر معنی­داری در دوره­های آموزشی بر تولید تخم مرغ وجود دارد، جایی که چنین متغیری در تیمارهای V  وIV، کاهش را نشان می­دهد. طبق نتایج به دست آمده، با افزایش سن پرندگان کاهش قابل توجهی در مصرف خوراک و تبدیل خوراک کمتر وجود داشت (P < 0.05). میانگین وزن تخم مرغ­ها در دوره ­ی آزمایش متفاوت نبود (P> ۰.۰۵). تاثیر معنی داری در دوره های آزمایشی بر نسبت پوسته­ ی تخم مرغ وجود داشت و کمترین درصد آن در آزمایش III یافت شد (P < 0.05). ضخامت پوسته و وزن مخصوص تخم مرغ­ها تحت تاثیر دوره­های آزمایشی قرار گرفتند (P < 0.05)، به طوریکه تیمارهای II و V کمترین ضخامت پوسته­ ی تخم مرغ و دوره ­ی III کمترین وزن مخصوص تخم مرغ­ها را نشان دادند. استفاده از آنزیم ­ها به عنوان مزایای تغذیه ای در نظر گرفته می­ شوند، که می ­تواند تعادل بدن را حفظ کند و در شرایط بهتر، برای عملکرد بالاتر و تولید تخم مرغ، تاثیر گذار باشد.

نتیجه

می­ توان نتیجه گرفت که اضافه کردن مکمل پروتئاز به میزان ۵۰۰ گرم در ۱ تن خوراک در رژیم­ های غذایی با سطح انرژی غذایی کم بازده و کیفیت ظاهری پایین در تخم مرغ­ها،  به صورت تخمینی با رژیم ­های غذایی توصیه شده در راهنمای تغذیه ی نژادها در مرغ­های تخمگذار تغذیه شده با این رژیم غذایی مشابه می ­باشد.

 شاخص های اصلی تولیدی که به دلیل مکمل غذایی همراه با پروتئاز تغییر کردند، تولید تخم مرغ و تبدیل خوراک بودند، این نتایج مشابه به کنترل مثبت بود که کارایی مکمل آنزیمی را اثبات می کند. با این حال مصرف مکمل پروتئاز قادر به تغییر شاخص ­های مربوط پوسته تخم مرغ نبود.

منبع:

www.scielo.br

قابل توجه عزیزانی که این مقاله را مطالعه می‌کنند:

جهت کسب اطلاعات بیشتر و قیمت، با دفتر شرکت تماس حاصل فرمائید

مولتی آنزیم‌های ناتوزیم پی و ناتوزیم پی۵۰ حاوی مقادیر مناسبی پروتئاز است که هضم پروتئین‌های موجود در جیره طیور را آسان می‌نماید.

۰

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *